Regulativer

Fællesregulativ

for almene private vandværker
i Århus Kommune

Indholdsfortegnelse

Forord

1 Indledende bestemmelser

2 Vandværkets styrelse

3 Ret til forsyning med vand

4 Forsyningsledninger

5 Stikledninger

6 Opretholdelse af tryk og forsyning

7 Vandforsyning til brandslukning

8 Vandinstallationer
8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer 
8.2 Vandinstallationer m.v. i jord. 
8.3 Vandinstallationer i bygninger

9 Afregningsmålere

10 Vandspild

11 Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

12 Tilslutningsbidrag

13 Driftsbidrag

14 Betaling af tilslutnings- og driftsbidrag 
14.1 Tilslutningsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau
14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug

15 Straffebestemmelser

16 Ikrafttrædelse

 


 Forord

Dette regulativ beskriver forholdet mellem almene private vandværker i Århus Kommune og forbrugere, der modtager vand herfra. Regulativet beskriver hvilke forventninger forbrugerne kan have til vandværkerne samt hvilke forpligtigelser man har som forbruger.

1 Indledende bestemmelser

1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 og senere ændringer. 
Regulativet omfatter alle almene private vandværker beliggende i Århus Kommune, samt vandværker, hvor hovedparten af forsyningen sker til forbrugere i Århus Kommune. 
Regulativet er godkendt af Århus Byråd den 5.november 2003.

Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandværket.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af tilslutnings- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. ju-ni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 6 og 7.

1.4 Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. sep-tember 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 8.

1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører har hjemmel i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om ga-sinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbslednin-ger (autorisationsloven).

1.6 Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere har hjemmel i Er-hvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 866 af 8. december 1998 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. november 2000 af lov om erhvervsfremme.

1.7 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i Inden-rigsministeriets bekendtgørelse nr. 207 af 6. april 1999 om vandforsyning til brandslukning, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000 af beredskabsloven.

1.8 I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold som nævnt under 1.8 af-snit 3. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnel-sen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejer-lejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om at ejerforeningen er forpligtet over for vandværket, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksom-hed, ejeren af en ejerlejlighed når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom ef-ter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler bidrag for tilslut-ning af ejendommens tilslutning (tilslutningsbidrag) ejeren af grunden, hvorimod bidrag m.v., der vedrører levering af vand til ejendommens vand- installationer (driftsbidrag) påhviler ejeren af bygningen.

1.9 Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere ma-trikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet.

Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.

Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed.

1.10 Ved vandværkets hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindings-anlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsy-ningsnettet.

Ved vandværkets forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem di-rekte tilsluttede stikledninger.

Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund (skel), herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.

1.11 Ved vandinstallationer forstås alle installationer inden for skel, som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439.

Ved jordledninger forstås ledningsinstallationer i jord inden for skel.

1.12 Ejeren af en ejendom der får vand fra vandværket, skal underrette even-tuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandværket, jf. dog 9.13.

2 Vandværkets styrelse

2.1 Vandværket er et privat vandværk, hvis ejer- og driftsform fremgår af vandværkets vedtægt

2.2 Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværket, er berettiget og for-pligtet til at være medlem af vandværket. Vandværket kan dog efter an-søgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventu-elt på særlige betingelser.

2.3 Takster for tilslutningsbidrag og driftsbidrag fastsættes af vandværket, men skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor van-det forbruges, jf. vandforsyningslovens § 53

De godkendte takster bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udle-veres af vandværket.

3 Ret til forsyning med vand

3.1 Enhver ejer hvis ejendom ligger i vandværkets forsyningsområde, i hen-hold til gældende vandforsyningsplan, har, medmindre andet er aftalt med vandværket, kun ret til forsyning med vand til almindeligt hushold-ningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til van-ding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed som benytter vand i mindre omfang jævnfør 3.2.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

3.2 Vandværket bestemmer i hvilket omfang der kan leveres vand til er-hvervsvirksomheder som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål, jf. dog bestemmelserne i be-kendtgørelse om vandforsyning til brandslukning. Vandværket fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering.

3.3 Etablering af vandindlæg fra vandværket som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt.

Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

3.4 Vandforbruget skal aftages på en sådan måde at trykstød ikke forekom-mer og således at pludselige og unødvendige variationer undgås.

4 Forsyningsledninger

4.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandvær-ket. Vandværket bestemmer hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens § 29 og §§ 45 - 48.

4.2 Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne vandforsyningsplan.

4.3 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration der skal ting-lyses på de respektive ejendomme.

5 Stikledninger

5.1 Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedli-geholdes af og tilhører vandværket. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandværkets personale, jf. bestemmelserne i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 1. februar 2001 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

5.2 Hver ejendom skal have sin særskilte stikledning. Der vil i almindelighed kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal nor-malt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejen-dommen har facade (adgangsvej).

I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration der skal være godkendt af vandværket, og som skal tingly-ses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.

Hvis en stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens an-læg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration der skal tingly-ses på den/de respektive ejendomme.

5.3 Vandværket kan omlægge en stikledning ved udstykning, om- eller til-bygningsarbejder, ændringer i forbruget eller lignende som indebærer at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer af-holde omkostningerne til omlægningen samt eventuelle yderligere tilslut-ningsbidrag. Tilsvarende gælder hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

5.4 Vandværket kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved for-syningsledningen for ejerens regning.

5.5 Ejeren af en ejendom skal omgående give vandværket meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

6 Opretholdelse af tryk og forsyning

6.1 Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk der gør almindeligt vandfor-brug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1. Vandværket har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsled-ningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

6.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

6.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

6.4 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper og eventuelle afledte udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forbigående forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges som normalt.

6.5 Vandværket kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver m.v., når vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødven-digt. Amtsrådet kan pålægge vandværket at træffe en sådan bestemmelse.

7 Vandforsyning til brandslukning

7.1 Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan forlange at forsynings-ledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Merudgifterne hertil af-holdes af kommunalbestyrelsen.

Ved omlægning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsynings-ledningen.

7.2 Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde må ingen bruge vand fra brandhaner medmindre kommunalbestyrelsen har givet tilladelse her-til.

8 Vandinstallationer

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer
8.1.1 Vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere.

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren, jf. dog 9.6 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere.

8.1.2 Inden iværksættelse af vandinstallationsarbejder som er omfattet af auto-risationsloven, skal der indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrel-sen i overensstemmelse med de bestemmelser der er fastsat i byggeloven og bygningsreglementet.

Arbejder skal færdigmeldes til kommunalbestyrelsen

8.1.3 Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmå-lere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog By- og Bo-ligministeriets bekendtgørelser nr. 68 af 1. februar 2001 om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple ar-bejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 70 af 1. fe-bruar 2001 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

Installationer for vand skal udføres efter den godkendte Norm for vandin-stallationer (DS 439:2000) medmindre kommunalbestyrelsen har god-kendt andet.

8.1.4 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallatio-ner, skal enten være
a) Godkendt af By- og Boligministeriet (VA-godkendt) medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende be-stemmelser om godkendelsesordningen, eller
b) Forsynet med CE-mærke der viser at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse, eller
c) Omfattet af en af By- og Boligministeriet godkendt godkendelses- el-ler kontrolordning, f.eks. en DS-certificeringsordning.

8.1.5 Vandinstallationer skal benyttes og vedligeholdes på en sådan måde at der ikke er fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for at vandin-stallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren un-derrette vandværket om forholdet.

8.1.6 Vandværket kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger som vandværket finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarli-ge funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden tilladelse fra vandværket.

8.1.7 Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandværket kan forlange at vandinstallationer i ubenytte-de bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde.

8.1.8 Forsømmer ejeren de forpligtelser som efter ovenstående samt efter ne-denstående 8.2.1, 8.3.1, 9.2, 1. punktum, 9.3, 3. punktum og 9.8 påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen, efter indstilling fra vandværket og forudgående påbud, lade arbejdet udføre på hans bekostning jfr. Vandforsyningslovens §65.

8.2 Vandinstallationer m.v. i jord 
8.2.1 Ved ombygning af en ejendom kan vandværket forlange at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kom-mende vandforbrug. Udgiften hertil samt eventuelt øget tilslutningsbidrag til vandværket afholdes af ejeren.

8.2.2 Målerbrønde skal udføres således at vandmåleren holdes frostfri. 
Brønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør.

8.2.3 Efter en reparation på en jordledning kan vandværket forlange at jord-ledningen tæthedsprøves for det maksimalt forekommende tryk, dog mindst 600 kPa målt på installationens laveste punkt.


8.3 Vandinstallationer i bygninger
8.3.1 Finder vandværket at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandværket forlange at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer. Opstilling foranstaltes af ejeren og for dennes regning.

9 Afregningsmålere

9.1 De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 - 8.1.4 finder tilsvarende anvendelse for installationer til forbrugsmåling.

9.2 Ejere af ejendomme der er tilsluttet vandværket, har pligt til at installere målere til brug for afregning af ejendommenes samlede vandforbrug.

Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom medmindre der er truffet aftale med vandværket om andet.

9.3 Afregningsmåleren anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. Måleren skal til stadighed væ-re let at aflæse og udskifte.

Hvor dette ikke kan lade sig gøre, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledningen.

9.4 Afregningsmålere stilles til rådighed af vandværket og forbliver vand-værkets ejendom. Måleren anbringes af en autoriseret VVS installatør på ejerens bekostning.

9.5 Vandværket har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere.

9.6 Afregningsmålere vedligeholdes af vandværket for vandværkets regning. Vandværket er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere.
Hvis vandværket gentagne gange er kørt forgæves til en aftale om et må-lerskift/plombering af en vandmåler, eller en ejer/bruger gentagne gange ikke har reageret på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, vil vandværket fremsende en regning på et ekspeditionsgebyr. Ekspeditions-gebyrets størrelse og øvrige forhold omkring ekspeditionsgebyret fremgår af vandværkets takstblad.

9.7 Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af vandværket ud fra de oplysninger som ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.

9.8 Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7 således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandværket forlange målerinstallationen ændret så måleren kan ud-skiftes med en måler af passende størrelse. Udgiften hertil afholdes af ejeren.

9.9 Ejer er erstatningspligtig over for vandværket i alle tilfælde hvor en af-regningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v.

Ejer og bruger må tåle de ulemper der er forbundet med at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.

9.10 Opdager ejeren at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han straks give vandværket meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal straks melde konstaterede fejl til ejeren.

9.11 Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb jf. ovennævnte afholdes af ejeren.

9.12 Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandvær-ket skal meddeles skriftligt til kommunalbestyrelsen og vandværket.

9.13 For ejendomme hvor der er indgået aftale med vandværket om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.3, 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15 til brugeren af enheden.

9.14 Afregningsmålere der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol der er fast-sat af Erhvervsfremme Styrelsen om kontrol med vandmålere, der anven-des til måling af forbrug af koldt vand.

9.15 Ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandværket forlange at få kontrolle-ret afregningsmålerens nøjagtighed.

Måleren anses for at vise rigtigt når dens visning ligger indenfor de mak-simalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat af Er-hvervsfremme Styrelsen om kontrol med koldtvandsmålere i drift.

Hvis målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måle-unøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den der har ønsket afprøvningen.

Hvis målerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måle-unøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vandvær-ket.

Efter forhandling med ejeren foretager vandværket en skønsmæssig ned-sættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vand-værket skønner, at fejlvisningen har fundet sted.

10 Vandspild

10.1 Vand fra vandværket må, bortset fra brand under indsats eller andre nøds-tilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den be-nyttelse som vandværket har fastsat, eller som med rimelighed kan anta-ges at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.

Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden ufor-svarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål medmindre vandværket har givet særlig tilladelse hertil.

10.2 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før af-regningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.

Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandværkets skøn efter forhandling med ejeren.

11 Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

11.1 For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer hol-des i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandværkets personale mod forevisning af legitimation have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

11.2 Enhver ejer og bruger af en ejendom som er tilsluttet vandværket, skal på forlangende give vandværket alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

11.3 Vandværket har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af vandværkets målere til forbrugsafregning og er forplig-tet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til vandværket tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres hvis der foreta-ges ændringer i kontrolsystemet.

For vandværker med færre end 100 målere kan disse målere nedtages for kassation efter maksimalt 8 år fra partiets opsætning uden at der udføres stikprøvekontrol. For at dette er acceptabelt skal følgende være opfyldt:

1) Alle målere skal nedtages samtidig (inden for er år)
2) Der har ikke været indikation af problemer i driftsperioden.
3) Vandværket skal kunne dokumentere ibrugværende måleres kvalitet.


11.4 Vandværket har pligt til at stille den nødvendige information om vand-værket og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Mindst 1 gang om året skal vandværket offentliggøre 
· opdaterede oplysninger om vandværkets adresse, telefonnummer, fax-nummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner, 
· en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betyd-ning.
· overskridelser af gældende kvalitetskrav for drikkevand.

12 Tilslutningsbidrag

12.1 Tilslutningsbidraget omfatter et bidrag til vandværkets hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. 
Bidragene fremgår af vandværkets takstblad.

12.2 Når en ejendom der ikke tidligere har fået vand fra vandværket, bliver til-sluttet, skal der betales et tilslutningsbidrag til vandværket.

12.3 Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

12.4 Hvis en ejendom der tidligere har fået vand fra en ældre forsynings-ledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke tilslutningsbidrag medmindre andet følger af 12.9.

12.5 Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandværket forlange at udstykningsforetagendet betaler tilslutningsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen.

12.6 Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der frem-kommer ved udstykningen, kan vandværket forlange at udstykningsfore-tagendet betaler bidrag til stikledningerne.

12.7 For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, kan vand-værket fastsætte et tilslutningsbidrag samt et afbrydelsesbidrag til dæk-ning af de udgifter der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance.

12.8 Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt tilslutningsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan vandværket forlange at ejeren betaler den forøgelse af tilslutningsbidraget der svarer til ændringen.


12.9 Vandværket kan forlange nyt tilslutningsbidrag i forbindelse med væsent-lig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.

13 Driftsbidrag

13.1 For alt leveret vand betales et driftsbidrag bortset fra vand til brandsluk-ningsformål under indsats og de lovpligtige afprøvninger af brandhaner.

Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og et fast årligt bidrag. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag hvor vandværket har påbe-gyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragene fremgår af vand-værkets takstblad.

13.2 For ejendomme hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges drifts-bidrag der alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.3 For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbi-drag efter 13.1. Vandværket kan dog bestemme at der i stedet betales et fast bidrag.

13.4 For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandsluknings-formå, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, opkræves et driftsbidrag der alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.5 For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendom-me til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode vandværket om re-fusion, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. au-gust 1998 om afgift af ledningsført vand, som senest ændret ved lov nr. 338 af 16. maj 2001. Vandværket sender ansøgningen videre til Told og skat, der afgør om statsafgiften kan eftergives.


13.6 Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konsta-teret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vand-værket efter forhandling med ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum hvor målingen skønnes at have været i uorden.

14 Betaling af tilslutnings- og driftsbidrag

14.1 Tilslutningsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau
14.1.1 Tilslutningsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer som vandværket eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom ef-ter tinglysningslovens § 19. Medmindre andet fremgår af skødet påhviler bidrag for tilslutning af ejendommens tilslutning (tilslutningsbidrag) eje-ren af grunden, hvorimod bidrag, der vedrører levering af vand til ejen-dommens vandinstallationer (driftsbidrag) påhviler ejeren af bygningen.

14.1.2 Tilslutningsbidraget skal være indbetalt til vandværket før tilslutning etableres.


14.1.3 Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte tidsfrist, kan vandforsy-ningen lukke for vandtilførslen. Bestemmelserne i 14.1.2, 3. og 4. punk-tum finder tilsvarende anvendelse.

Vandværket har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmin-dre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug

14.2.1 Hvis følgende forudsætninger er opfyldt har vandværket pligt til indivi-duel afregning af driftsbidrag.
- den enkelte enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én måler
- den enkelte enhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning
- vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, så-ledes at vandforsyningen har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden.

Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter at vandværket har modtaget skriftlig anmodning herom fra ejeren.

Ved overgang fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag skal vand-værket underrette ejendommens ejer og de enkelte brugere og kommu-nalbestyrelsen om tidspunktet for overgangen.

14.2.2 Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

14.2.3 Betaler en bruger ikke driftsbidraget inden for den fastsatte frist, kan vandværket lukke for vandet.

Ved en brugers gentagne misligholdelse af sin pligt til at betale driftsbi-drag, kan vandværket kræve betaling af et depositum til sikkerhed for brugerens forpligtelser over for vandværket. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandværket og eventuel depositumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, skal gen-åbning finde sted.

Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.

14.2.4 Ejendommens ejer skal med 14 dages varsel skriftligt underrette vand-værket om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underret-ning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag.

14.2.5 Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandværket åbne for vandet.

14.2.6 Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra vandinstallationer uden for enhederne.

15 Straffebestemmelser

15.1 Den, der overtræder bestemmelserne i vandforsyningslovens § 14a, stk.4, ved at anlægge forsyningsledninger i strid med en vedtaget vandforsy-ningsplan, § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efter-komme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at mod-virke den adgang, som vandværkets personale har til en ejendom, jf. re-gulativets afsnit 4.2, 6.5, 8.1.4., 10.1, og 11.1, straffes efter vandforsy-ningslovens § 84 med bøde.

På samme måde straffes den, der undlader at installere en afregningsmå-ler på vandværkets foranledning, den der undlader at stille information til rådighed eller at offentliggøre denne, den der ikke afregner driftsbidraget individuelt og den der gentagne gange undlader at underrette om en ny brugers overtagelse af en enhed, jf. regulativets afsnit 9.2, 1. punktum, 11.4, 14.2.1, 2. punktum og 14.2.4, 1. punktum.

15.2 Den der uden at være berettiget dertil udfører arbejde ved vandinstallati-oner og ledninger m.v. som er omfattet af bestemmelserne i § 2, nr. 3 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (autorisationsloven), straffes med bøde efter lovens § 25 .

På samme måde straffes den der lader de nævnte arbejder udføre af per-soner som efter loven ikke er berettiget til det.

15.3 Ejere og brugere som foretager indgreb i målere der er omfattet af be-stemmelserne i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 866 af 8. december 1998 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden måde på-virker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørel-sens § 19.

På samme måde straffes den overtræder regulativets 11.3.


16 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 5. november 2003, og samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1. januar 1983.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbej-det i medfør af vandforsyningsloven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.