Vedtægter for Hasselager-kolt vandværk

Vedtægter

§ 1 - Vedtægter

VEDTÆGTER
FOR
Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.

§ 1. Selskabets navn og hjemsted:
1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
1.2. Selskabet har hjemsted i Århus Kommune. 

§ 2. Formål:
2.1. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværkets fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vanforsyningsspørgsmål, samt deraf afledte forhold.

§ 3. Medlemmer: 
3.1. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
3.2. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejeren af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
3.3. Har de enkelte ejerlejligheder ikke separat vandforsyning og egne målere, er ejerforeningen medlem. 
3.4. For almennyttige boligbyggerier er medlemmet den afdeling, der er noteret som adkomsthaver i tingbogen, medens betegnelsen medlem i andelsboligforeninger angiver andelsboligforeningen som sådan.

§ 4. Medlemmernes rettigheder: 
4.1. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Århus Kommune fastsatte i regulativ. 
4.2. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5. Medlemmernes forpligtelser:
5.1. For enhver forpligtigelse, hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
5.2. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
5.3. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtigelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder over for selskabet.

§ 6 Udtræden af vandværket:
6.1. Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
6.2. Såfremt en grund ophører som selvstændig matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Den udtrædende betaler ejendommens (medlemmets) part af gælden til vandværket, samt omkostninger ved afbrydelse af jordledning.
6.3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7. Levering til ikke-medlemmer (købere) 
7.1. Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere at enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.
7.2. Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt, ved køb fra selskabet.
7.3. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer. 

§ 8. Generalforsamling:
8.1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
8.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, så vidt mulig i marts måned.
8.3. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem eller ved annoncering i lokal avis, med angivelse af dagsorden.
8.4. Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til formanden senest med udgangen af januar måned og påføres dagsordenen. 
8.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal mindst omfatte følgende punkter: 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af autoriseret revisor. 
9. Eventuelt.
8.6. Kun de på dagsordenen anførte punkter kan afgøres på generalforsamlingerne.
8.7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. 
8.8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
8.9. I sidstnævnte tilfælde (8.8.) skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
8.10. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referatet, der underskrives af dirigenten.

§ 9. Stemmeret og afstemninger
9.1. Intet medlem her mere end én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme. 
9.2. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme, kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
9.3. For almennyttige boligbyggerier, andelsboligforeninger og lign. kan der gives møde og afgives stemme af formanden eller forretningsføreren. Der kan gives fuldmagt til at stemme til et andet bestyrelsesmedlem.
9.4. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen, og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
9.5. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettige er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
9.6. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling, med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10. Bestyrelsen
10.1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. 
10.2. I tilfælde af, at den samlede bestyrelse ved en generalforsamling nedlægger sine mandater, er en sådan generalforsamling forpligtiget til at vælge en ny bestyrelse.
10.3. Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.
10.4. Genvalg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
10.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og lignende, afholdelse efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
10.6. Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
10,7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
10.8. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som betales i henhold til dokumenterede udgifter.

§ 11 Tegningsret:
11.1. Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
11.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser, kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende betaling af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

§ 12. Regnskab:
12.1. Selskabets regnskabsår løber fra 01. januar til 31. december.
12.2. Evt. årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
12.3. Revision af regnskaberne foretages af en af en af generalforsamlingen valgt autoriseret eller registreret revisor.
12.4. Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

§ 13 Opløsning:
13.1. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
13.2. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om et eventuelt overskuds anvendelse.

§ 14 Ikrafttrædelse:
14.1. Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2010
14.2. Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 20/04 2009.
14.3. Med virkning fra 1. januar 2010 overtages fra Interessantselskabet Hasselager-Kolt Vandværk samtlige dette selskabs aktiver, forpligtelser og egenkapital i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2009, hvorefter Interessantselskabet Hasselager-Kolt Vandværk er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der d. 31.12.2009 er valgt på generalforsamlingen i Interessantselskabet Hasselager-Kolt Vandværk, indtræder med virkning fra 1. januar 2010 i de tilsvarende funktioner i Hasselager-Kolt Vandværk A.M.B.A.

Bestyrelsen