Seneste nyt

Vandværket Pilegårdsvej  2020

I forbindelse med at grundvandet står meget højt i området, er der sket det, at pakninger i rentvandstanken ikke kunne holde, og der trængte grundvand ind i tanken med deraf følgende driftsstop i ca. 3 måneder.

Medens dette blev repareret stod værket stille, hvilket medførte at filtrene som var 31 år gamle, ikke kunne startes op igen.

Vi har nu fået nye filtre på værket, og efter en længere rensning, er værket nu godkendt af myndighederne og i fuld drift igen.

Udskiftningen af filtre og deraf følgende udgifter var først planlagt til 2022, men har været nødvendigt at fremrykke til 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 13. august

Brev fra KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

 

Afgørelse om udtræden af den økonomiske regulering for Hasselager-Kolt Vandværk A.M.B.A


I har den 31. marts 2020 tilkendegivet, at I forventer at udtræde af den økonomiske regulering.

Jeres endelige anmodning om udtræden er indsendt den 11. august 2020.
Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres anmodning om udtræden.


Begrundelse for afgørelsen


Forbrugerejet vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde på mellem 200.000 m3 og 800.000 m3 kan anmode om at udtræde af den økonomiske regulering (1).

Til brug for Forsyningssekretariatets afgørelse om udtræden skal vandselskabet indsende dokumentation for, at betingelserne for udtræden er opfyldt (2).

Dokumentation for, at vandselskabet er forbrugerejet (3).

I har indsendt jeres vedtægter, hvoraf det fremgår, at enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
Det er vores vurdering, at I har dokumenteret, at I er forbrugerejet.
Dokumentation for, at forslag om udtræden er vedtaget samt redegørelse for, at beslutningen er truffet efter de regler, som gælder for vandselskabets vedtægter (4).

I har indsendt referat fra jeres ekstraordinære generalforsamling af 6. juli 2020, hvor forslag om udtræden blev vedtaget. Beslutning om udtræden er truffet efter de regler, som gælder for en ændring af jeres vedtægter.
1 Jf. § 3 a, stk. 1 i Lov nr. 1567 af 27. december 2019 om ændring af lov om vandsekto-rens organisering og økonomiske forhold mv. (herefter kaldet Vandsektorloven)
2 Jf. § 29, stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 1623 af 27. december 2019 om økonomiske rammer for vandselskaber (herefter kaldet ØR-bekendtgørelsen)
3 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 2, nr. 1
4 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 2, nr. 2 og 4

Dokumentation for, at oplysningspligten er opfyldt.

I har indsendt referat fra jeres ordinære generalforsamlingen afholdt den 10. marts 2020, hvor forslag om udtræden blev behandlet og vedtaget. I har endvidere indsendt kopi af de oplysninger, som I den 20. februar 2020 har sendt og omdelt til jeres forbrugere forud for afholdelsen af generalforsamlingen.


Det er vores vurdering, at jeres forbrugere rettidigt har modtaget de i ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 1 nævnte oplysninger.


Med venlig hilsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Aarhus kommune har  på byrådsmøde vedtaget at udstede påbud om medlemsskab af  foreningen VPU

 

D. 23. juni 2020 er der stadig ikke sket noget nyt i denne sag.

Vi afventer stadig udfaldet af vores ankesag.

 

 

Aarhus kommune har på byrådsmøde vedtaget at vi skal være tvunget medlem i foreningen V.P.U ( Vand Plan Udvalget).

Vi har klaget over afgørelsen til miljøklagenævnet, og afventer deres afgørelse.

Du kan følge sagen på nedenstående link

Teknik og Miljø kontoret

Bilag 1

Referat af møde Teknisk Udvalg

VPU foretræde for teknisk udvalg

Brev til byrådet

Påbud om vandforsyningssamarbejde

Sagen er stadig under behandling i miljøtilsynet.